1. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مجتبی بارانی مطلق , حجت امامی , توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک , آب و خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۳۲۵-۱۳۳۹
 2. مهرنوش اسکندری تربقان , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حسین بشارتی , مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک , زیست شناسی جانوری تجربی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۱-۵۸
 3. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی , جنگل و فرآورده های چوب , دوره ( ۷۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۶۱-۷۰
 4. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۷-۹۹
 5. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۷-۱۰۴
 6. سمیرا تندیسه بناء , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۵۷۵-۵۸۶
 7. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار , تحقیقات غلات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۳۷-۴۵۰
 8. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میر احمد موسوی شلمانی , علی خراسانی , واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۵۵۶-۱۵۷۳
 9. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربان زاده , تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۶۴۶-۱۶۶۱
 10. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , بیژن قهرمان , بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۵۳-۲۶۵
 11. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک , پژوهش های فرسایش محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۱-۹۰
 12. فاطمه شهرکی , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۵۲-۲۶۱
 13. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۸۵-۱۹۵
 14. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک , تحقیقات جنگل و صنوبر , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۵۶-۲۶۸
 15. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۷۴
 16. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۸۷-۲۰۴
 17. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۵۸-۶۶۴
 18. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۳-۱۹۰
 19. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی کارویه , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۸۷-۹۹۷
 20. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۹-۱۱۸
 21. حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۶۵-۵۷۴
 22. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۴۵-۱۶۴
 23. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی , ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۷۶-۲۸۵
 24. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم , زراعت دیم ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۴۱-۵۹
 25. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , سید بهمن موسوی , اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم , به زراعی نهال و بذر , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۶۹-۱۹۸
 26. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۵۳-۱۶۱
 27. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی , ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴۶۳-۴۷۳
 28. فهیمه نیک بین , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۲۱-۲۳۶
 29. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۶۷-۱۸۲
 30. علیرضا آستارائی , تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۹۷-۱۰۶
 31. نسرین چاجی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران , پژوهش های زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱-۱۲
 32. محمود فاضلی سنگانی , امیر لکزیان , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۱۱-۱۲۱
 33. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۳۲۹-۱۳۳۸
 34. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۰۳-۱۱۰
 35. علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی , تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۵۷۷-۵۸۲
 36. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۱۱-۲۲۳
 37. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۰۴-۱۱۱
 38. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , علوم محیطی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۱۸
 39. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , دانش گیاه پزشکی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۴۳-۴۹
 40. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۲۹۴-۳۰۰
 41. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۰۳-۱۱۱
 42. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۴۸-۳۵۵
 43. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , مهدی طاهری , بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۴۲-۵۰
 44. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۷-۲۴
 45. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۷۰-۷۷
 46. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۸۵۵-۸۶۱
 47. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۹۵۶-۹۶۴
 48. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۷۶۷-۷۷۱
 49. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی , بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۴۸-۵۵۵
 50. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۶۰۰-۶۰۸
 51. رستم یزدانی بیوکی , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۷۴۸-۷۵۶
 52. علیرضا آستارائی , فرشته الماسیان , تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم , علوم محیطی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۸۱-۱۹۲
 53. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۱۵-۲۲۴
 54. علیرضا آستارائی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور , بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲-۱۸
 55. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۱۰
 56. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲-۱۹
 57. مرجان قائمی , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲۸-۱۳۷
 58. ابراهیم فتاحی کیاسری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , غلامحسین حق نیا , اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه , علوم آب و خاک , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۵۷-۶۸
 59. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۳۱
 60. گلنار قیامتی , علیرضا آستارائی , غلام رضا زمانی , تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۵۳-۱۶۲
 61. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۵-۲۷
 62. بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی , تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۷-۷۶
 63. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , علطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران , فضا , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۵۳-۵۹
 64. علیرضا آستارائی , ثمانه آریابد , اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل , علوم محیطی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۹۵-۱۰۶
 65. محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , سرچشمه پور , ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱-۹
 66. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۹-۲۸
 67. علیرضا آستارائی , تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 68. علیرضا آستارائی , تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست , علوم محیطی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 69. محمد احمدی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , پیمان کشاورز , تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 70. علیرضا آستارائی , مهرنوش اسکندری تربقان , تأثیر نمکهای مختلف بر گندزدایی میکروبی شیرابه زباله های شهری , علوم محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱-۱۲
 71. علیرضا آستارائی , تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزه , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۱۸۰-۱۸۷
 72. علیرضا آستارائی , تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۸۰-۱۸۷
 73. علیرضا آستارائی , اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل , کشاورزی-پردیس ابوریحان , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 74. فرشته الماسیان , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم , بیابان- Desert , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 75. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 76. اعظم خندان کاریزبالائی , علیرضا آستارائی , تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک , بیابان- Desert , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۳۶۱-۳۶۸
 77. اعظم خندان , عليرضا آستارايي , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , امیر فتوت , تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲
 78. حجت امامی , علیرضا آستارائی , زهرا نقی زاده اصل , تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 79. محمد حسین نجفی‌ مود , امین علیزاده , علیرضا آستارائی , عبدالرضا باقری , تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱, صفحه ۹۱-۱۰۰
 80. علیرضا آستارائی , محسن فروزان گهر , تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲