1. علیرضا آستارائی , نقش بر در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. علیرضا آستارائی , تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی , چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. علیرضا آستارائی , مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول سال و اثرات آنها بر جوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. علیرضا آستارائی , تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. علیرضا آستارائی , اثر مقادیر مختلف شوری وعنصر بر روی عملکرد دانه وجذب عناصر غذایی گیاه جو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. علیرضا آستارائی , اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. علیرضا آستارائی , تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه , هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. علیرضا آستارائی , ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شوری خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو , سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. میثم مجیدی خلیل ا باد , بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر , نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , عاطفه کشاورزی , مرجان قائمی , استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4) در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. علیرضا آستارائی , زعفران مفید یا سمی؟ , همایش بین المللی زعفران داروی گیاهی هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. معصومه شهابی , علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. ندا برادریان , علیرضا آستارائی , برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن , همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , مجتبی فتحی , اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم , همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , نگار سیابی , بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب , پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم , همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مقایسه نانو و میکرو ذره اکسید آهن در اصلاح خاک آلوده , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. سودابه کارامدکلاته ملو , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا , دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت , 4th International Conference On Environmental Challenges & Dendrochronology , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. اعظم رضوی نسب , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , احمد تاج‌آبادی پور , تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربانزاده , تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. حسن محمودی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) , هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. علیرضا آستارائی , تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. علیرضا آستارائی , اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. مهتاب روشنیان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , محمدرضا مصدقی , علیرضا آستارائی , تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹